Regulamin konkursu „Pozdrowienia z wakacji”

Regulamin konkursu „Pozdrowienia z wakacji”

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Pozdrowienia z wakacji” jest Ecoday SPA w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 31 tel.: 32 411 90 09.

2.Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

3.Konkurs będzie trwał od dnia 06 lipca 2016 roku do dnia 31 lipca 2016 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z zaznaczeniem, że zdjęcia konkursowe można przysyłać do dnia 29 sierpnia 2016 roku.

4.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 05 września 2016 roku na profilu Facebooku Organizatora (https://www.facebook.com/EcodaySpa/).

5.W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

6.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

7.W trakcie trwania konkursu, treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora www.ecoday-spa.pl.

8.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

9.Fundatorem nagrody w konkursie jest Ecoday SPA w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 31.

 

 

§ 2

Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa

1,Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

a)Przysyłane zdjęcia muszą dotyczyć tematu: „Pozdrowienia z wakacji”

b)Przysłanie fotografii za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub poczty elektronicznej na adres: spa@ecoday-spa.pl.

c)W treści wiadomości należy wskazać imię, nazwisko Uczestnika i miejsce wykonania zdjęcia oraz w przypadku osób niepełnoletnich załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

d)Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.

e)W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

2.Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 07.07.2016 r.

3.Zdjęcia należy przysyłać do dnia 29 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59. Zdjęcia przysłane w późniejszym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4.Przysłane zdjęcia będą publikowane przez Organizatora na jego profilu Facebook, w albumie zdjęć „Pozdrowienia z wakacji.”

5.Na zdjęcia konkursowe można głosować na profilu Organizatora za pomocą przycisku „Lubię to!” do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 23:59. Oddawanie głosu po wyznaczonym terminie nie będzie brane pod uwagę.

6.Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków marki Pharmos Natur (serum żel rewitalizujący 50 ml, olej pielęgnacyjny do twarzy i ciała 50 ml oraz bioaktywna maska regeneracyjna 5 ml) o wartości 365,00 zł brutto.

7.Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

8.W przypadku uzyskania tej samej ilości kliknięć „Lubię to!” przez więcej niż jednego Uczestnika konkursu, ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Organizator.

9.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w osobnym poście na profilu Organizatora najpóźniej do dnia 05.09.2016 r.

10.W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania.

11.Nagroda może zostać odebrana przez osobiście przez Uczestnika, który wygra konkurs lub może zostać wysłana na podany adres zamieszkania Uczestnika.

12.Przysłanie zdjęcia kursowego jest jednoznaczne z chęcią udziału w konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody następującej treści:

„Wyrażam Ecoday SPA z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 31, dalej Ecoday SPA, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzcy.

W przypadku wygranej wyrażam Ecoday SPA zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Ecoday SPA pod adresem:www.facebook.com/EcodaySpa

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzcy, jest Ecoday SPA z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 31. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www.facebook.com/EcodaySpa) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

 

§ 3

Odpowiedzialność

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2.Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3.Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a)podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia,

b)udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c)zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d)używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

e)posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

f)naruszenia, przez przysłanie zdjęcia konkursowego, praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4.Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody oraz usunięciem zdjęcia z profilu Organizatora. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w poście dotyczącym ogłoszenia konkursu.

 

 

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji.

3.Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 

 

§ 5

Tryb składania reklamacji

1.Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2.Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3.Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

4.Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.